977-36-80-49

Ventas y asistencia.

Información adicional RGDPUE

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                                        Ver. 20.1

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. C.I.N.M.A.Q., S.L.
B43309293
C/ EXTREMADURA, 5-7 BAIXOS 43850 CAMBRILS
977 36 80 49
cinmaq@cinmaq.com

Finalitats del tractament Descripció del tractament Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Legitimació Bases jurídiques de tractament Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Legitimació de la cessió Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.

Transferències internacionals de dades No es preveuen.

 

Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets de les persones interessades Exercici de drets

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

 

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic cinmaq@cinmaq.com acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.

 

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

 

 

 

 

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                                                              Ver. 20.1

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional vídeo vigilància)

Responsable

del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. C.I.N.M.A.Q., S.L.

B43309293

C/ EXTREMADURA, 5-7 BAIXOS 43850 CAMBRILS

977 36 80 49

cinmaq@cinmaq.com

Finalitats del tractament Descripció  del tractament La captació d’imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l’organització.

Legitimació del tractament L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.

Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l’esborrat, sempre que l’usuari no exerciti algun dels drets que legalment l’emparen.

Destinataris Destinataris de la cessió L’accés a les imatges serà exclusivament de l’organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l’anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l’empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l’organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.

Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d’una obligació legal aplicable a l’Entitat com a Responsable de tractament.

Drets de les persones interessades Exercici de drets L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic cinmaq@cinmaq.com acompanyat d’un document identificatiu.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid.